Valikko Sulje
 1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Isännöintitiimi Oy ISA (jäljempänä ”Isännöintitiimi”)

Y-Tunnus: 0226522-1

Kauppakatu 16

40100 Jyväskylä

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Lehtonen

Toimitusjohtaja

Puhelin: 020 7120443

Sähköposti: jani.lehtonen[at]isannointitiimi.fi

 1. Rekisterin nimi

Jyväskylän Isännöintitiimi Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

 1. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella, lain/asetuksen velvoittamana tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva henkilötietojen rekisteröinti ja käsittely.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja tarvittavilta osin Isännöintitiimin palvelujen kehittämisen kannalta olennaisen tiedon analysointia varten.

Asiakas voi koska tahansa peruuttaa tämän suostumuksen, jolloin profilointi lopetetaan välittömästi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidyn perustiedot kuten nimet, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä

Asiakkaan yhteyshenkilöiden ja edustajien nimen, sähköpostiositteen ja puhelinnumeron, sekä tiedon ko. henkilön asemasta yrityksessä.

Asiakkaan tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten yrityksen edustajan henkilöllisyyden varmistamiseen liittyvät tiedot sekä tiedot hallituksen jäsenistä, tilintarkastajista, toiminnantarkastajista, nimenkirjoittajista ja tosiasiallisista edunsaajista.

Henkilöntunnistamiseen tarvittavat tiedot, kuten henkilötunnus tai syntymäaika

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Mahdollisesti asiakaspuheluiden nauhoitus, sähköpostien tallentaminen ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt henkilötiedot saamme asiakkailtamme itseltään. Rekisterin tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi tietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös viranomaisrekisteristä, kuten maistraatin tai väestörekisterikeskuksen järjestelmistä.

 1. Tietojen luovutukset

Isännöintitiimi varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 1. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Isännöintitiimin asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää Isännöintitiimin luomaa käyttäjätunnusta sekä asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttöoikeutta. Pääkäyttäjä määrittää käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason ja varmistaa että käyttäjällä on pääsy vain toimenkuvan mukaisiin tietoihin. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään Isännöintitiimin käyttämän ohjelmistotoimittajan palveluun tai Isännöintitiimin omalle laitteistolle, jotka ovat palomuurilla suojattu sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tietosuojatarkastuspyyntö
Jyväskylän Isännöintitiimi Oy

PL 274, 40101 Jyväskylä

 1. Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Toimitusjohtaja johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle sähköisesti, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 1. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Isännöintitiimi poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Isännöintitiimiä säilyttämään tietoja.